21.
  • Name: IMG_0254
  • Keywords: Santa Cruz Island