22.
  • Name: IMG_0207
  • Keywords: Santa Cruz Island