20.
  • Name: IMG_0205
  • Keywords: Santa Cruz Island