19.
  • Name: IMG_0198
  • Keywords: Santa Cruz Island