30.
  • Name: IMG_0225
  • Keywords: Santa Cruz Island