29.
  • Name: IMG_0217
  • Keywords: Santa Cruz Island