27.
  • Name: IMG_0270
  • Keywords: Santa Cruz Island