26.
  • Name: IMG_0267
  • Keywords: Santa Cruz Island