24.
  • Name: IMG_0263
  • Keywords: Santa Cruz Island