10.
  • Name: IMG_0235
  • Keywords: Santa Cruz Island