25.
  • Name: IMG_6818
  • Keywords: Point Lobos State Reserve, Poison Oak - Toxicodendron diversilobum