23.
  • Name: IMG_5380
  • Keywords: Carpinteria Salt Marsh, Rabbit