28.
  • Name: IMG_3938
  • Keywords: Santa Cruz Island