27.
  • Name: IMG_3933
  • Keywords: Santa Cruz Island