26.
  • Name: IMG_3932
  • Keywords: Santa Cruz Island